Integrovaný systém managementu

ARAKO spol. s r.o. zavedlo a používá

  • Systém managementu kvality podle normy ISO 9001:2015
  • Systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001:2015
  • Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ISO 45001:2018

v oboru vývoj, výroba, prodej a servis průmyslových armatur a komponentů pro klasickou a jadernou energetiku, chemický a petrochemický průmysl.

ISO 9001:2015  –  Systém managementu kvality

Systém managementu kvality zahrnuje a podporuje plnění relevantních požadavků zákazníků a zainteresovaných stran v oblasti kvality produktů a služeb a souvisejících platných legislativních požadavků. Prvotní certifikace systému managementu kvality byla provedena v roce 1995. V současnosti certifikaci provádí a certifikát vydává TÜV SÜD Czech. V systému managementu kvality jsou rovněž aplikovány požadavky normy ISO 19443:2018 a vyhlášek Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 408/2016 Sb. a č. 358/2016 Sb.

Zajištění a kontrola kvality

ARAKO je držitelem certifikátů splňujících požadavky předpisů a norem, avšak nejlepším dokladem kvalitní produkce, jsou především reference našich zákazníků, zejména opakované dodávky armatur do primárních okruhů jaderných elektráren, jak na tuzemském tak i zahraničním trhu. V průběhu celého výrobního procesu klademe důraz na prvotřídní kvalitu produktu, která je zabezpečena níže uvedenými kontrolními mechanismy

  • vstupní kontrola nakupovaných materiálů, polotovarů a kompletujících částí;
  • mechanické a laboratorní zkoušky (zkouška tahem, zkouška rázem v ohybu, kontrola tvrdosti, kontrola drsnosti, metalografické hodnocení, spektrální analýza kovů);
  • nedestruktivní zkoušení vizuální, kapilární, magnetické, radiografické, ultrazvukem, těsnosti heliem;
  • mezioperační a konečná kontrola dílců;
  • kontrola montáže a tlakových zkoušek armatur;
  • výstupní kontrola hotových produktů.

 

ISO 14001:2015  –  Systém environmentálního managementu

Systém environmentálního managementu zajišťuje v souladu s platnou legislativou plnění požadavků v oblasti ochrany životního prostředí s cílem minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Certifikace systému managementu byla provedena v roce 2018. Certifikaci provedl a certifikát vydal TÜV SÜD Czech.

ISO 45001:2018  –  Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přispívá k naplnění legislativních a dalších požadavků, minimalizaci rizik poškození zdraví zaměstnanců a zlepšení pracovních podmínek. Certifikace systému managementu byla provedena v roce 2018. Certifikaci provedl a certifikát vydal TÜV SÜD Czech.

Politika integrovaného systému managementu

Politika IMS obsahuje závazky vrcholového managementu vůči zákazníkům, zainteresovaným stranám a zaměstnancům v oblasti kvality produktů a služeb, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s cílem vést a řídit společnost k dlouhodobému růstu a prosperitě.

Politika v oblasti kultury bezpečnosti

Politika kultury bezpečnosti uplatňuje zásady stanovené Jednotnou oborovou politikou kultury bezpečnosti Státní korporace pro atomovou energii
ROSATOM a politikou strojírenské divize ATOMENERGOMASH. Vedení společnosti si je vědomo, že zajištění bezpečnosti je nejvyšší prioritou
při provádění činností a rozhodování a je nejdůležitějším nástrojem pro dosažení vysoce kvalitních produktů a zajištění bezpečnosti.