Etický kodex

ARAKO spol. r.o., její zaměstnanci a odpovědné osoby při své činnosti dbají o dodržování obecně uznávaných etických zásad a o rozvíjení pozitivních vztahů se zákazníky a obchodními partnery.

Etický kodex

 

definuje základní hodnoty a firemní kulturu společnosti ARAKO, která je postavena na nejvyšších etických principech a jejímž cílem je dodržování právních předpisů, dodržování pracovních a lidských práv všech jejích zaměstnanců, plnění závazků společnosti ARAKO, stejně jako předcházení případným škodám a postihům vůči společnosti ARAKO a zároveň předcházení protiprávnímu či neetickému jednání.

Cílem přijetí těchto pravidel a opatření je rovněž zvyšovat motivaci zaměstnanců a odpovědných osob k protikorupčnímu jednání, zvyšovat pravděpodobnost odhalení korupčního jednání, zabránit opakování obdobného korupčního jednání, a tím minimalizovat majetkové i nemajetkové škody.

Kodex určuje jednotné zásady a pravidla podnikatelského a společenského chování a stanovuje etický rámec každodenní činnosti společnosti ARAKO a všech jejích zaměstnanců, čímž vytváří předpoklady, že chování společnosti ARAKO a všech jejích zaměstnanců mezi sebou navzájem i ve vztahu k jejím obchodním partnerům i třetím stranám splňuje ty nejvyšší standardy založené na následujících hodnotách:

  • Lidská práva a základní svobody
  • Poctivost a transparentnost
  • Dodržování právních předpisů
  • Vzájemný respekt a loajalita
  • Kvalita a profesionalita
  • Bezpečnost práce a ochrana zdraví
  • Ochrana životního prostředí

 

Kodex zároveň napomáhá vedení společnosti ARAKO při realizaci její podnikatelské činnosti, při přijímání rozhodnutí ohledně jejího obchodního vedení, jakož i při řízení jejích zaměstnanců.  Společně se zakladatelskou listinou společnosti ARAKO představuje Kodex jeden ze základních pilířů zodpovědného řízení a dobrého vedení společnosti ARAKO.

 

Etický kodex ARAKO spol. s r.o.

Závazné podmínky pro dodavatele společnosti ARAKO, kteří dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti