Společnost ARAKO umí splnit i ty nejnáročnější požadavky na kvalitu armatur

Středa, 22. červenec 2020

ARAKO spol. s r.o. v měsíci květnu úspěšně dokončila typové zkoušky vlnovcových uzavíracích a regulačních ventilů, ventilů KIP a zpětných ventilů ze segmentu armatur pro jaderné elektrárny. Díky úspěšnému absolvování všech zkoušek, jsme prodloužili Rozhodnutí  GP NAEK Energoatom o schválení dodavatele na ukrajinské jaderné elektrárny Záporožská, Rovenská, Jižněukrajinská a Chmelnická.

Příprava na zkoušky tohoto předpisu je velmi náročná, protože norma stanovuje intervaly světlostí DN, pro které jsme museli navrhnout, nakreslit, vyrobit a odzkoušet jednotlivé vzorky. Ventily musí být seizmicky odolné a musí splňovat požadavky na prvky I. kategorie seizmické odolnosti podle NP 306.2.208-2016 a v souladu s třídou i skupinou armatur 2. a 3. bezpečnostní třídy dle NP 306.2.141-2008, skupina B a C dle PNAE G-7-008-98. U této certifikace norma vyžaduje provést na armaturách typové zkoušky, které jsou v mnohém náročnější než běžné výrobní či přejímací zkoušky. Větší náročnost typových zkoušek oproti standardnímu zkoušení zabezpečuje, že nezjištěná odchylka v běžné výrobě neovlivní bezpečnost provozu, na který se bere na jaderných elektrárnách maximální ohled.

Většina zkoušek probíhala v prostorech společnosti ARAKO pod dohledem zkušených pracovníků na zkušebních stolicích s požadovaným technickým vybavením. Zkoušky se prováděly dle předem schváleného programu a metodiky zkoušek. Na několika zkušebních vzorcích se musely také provést vibrační a seizmické zkoušky. Tyto zkoušky probíhaly ve zkušební laboratoři Vojenského technického ústavu ve Výškově pod dohledem našich pracovníků z konstrukčního oddělení.

Zkouška seizmické odolnosti se prováděla ve dvou fázích. V první fázi probíhalo vyhledávání rezonančních kmitočtů (stanovení vlastních frekvencí kmitání), které se provádělo bez tlaku a přísunu média do armatury metodou skenování frekvence plynulou změnou frekvence v kmitočtovém rozsahu od 1 do 33 Hz po dobu nejméně tří minut při amplitudě zrychlení na plošině stolice do 0,2 g, přičemž se zaznamenávaly hodnoty zrychlení, zjištěné pomocí akcelerometrů.

Druhá fáze seizmické zkoušky ověřovala působení maximálního výpočtového zemětřesení dle bodu 7.6 OTT-87 při maximálním výpočtovém zemětřesení. Zkoušky odolnosti vůči seizmickým účinkům se provádí při přísunu zkušebního média, které je pod daným zkušebním tlakem. V našem případě bylo zkušební médium – voda. Při provedení zkoušky s médiem a natlakováním, se provádí vnější prohlídka armatury za účelem zjištění nebo potvrzení, zda se nevyskytují mechanická poškození a ověření funkčnosti armatury provedením nejméně 3 cyklů (otevřeno-zavřeno). Ventily se považují za vyhovující, pokud si udrží v průběhu zkoušek svou funkčnost během a po dynamickém působení.

Během zkoušky nebyly u našich armatur zjištěny žádné úniky v pohyblivých a pevných spojích nad přípustné limity, prasknutí kovu, mechanická poškození či trhliny. Vlnovcové ventily byly uznány za vyhovující a opět se potvrdilo, že společnost ARAKO spol. s r.o. umí plnit i ty nejnáročnější požadavky na kvalitu armatur.