ARAKO obdrželo doporučení k vydání certifikátu v systému ROSATOMREGISTR

Středa, 23. červen 2021

V měsíci květnu a červnu probíhal ve společnosti ARAKO certifikační audit systému managementu kvality dle normy ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) v systému dobrovolné certifikace Rosatomregistr. Získáním certifikátu dosáhneme konkurenční výhody v nabídkových řízeních pro dodávky produktů do projektů řízených Státní korporací pro atomovou energii ROSATOM.

Vzhledem k aktuálním epidemiologickým podmínkám první etapa auditu probíhala v měsíci květnu v online režimu. Ve dnech 16. – 18. června probíhala druhá etapa v online režimu i za přítomnosti auditora RUSKÉHO REGISTRU, který ve společnosti ARAKO hodnotil výrobní i administrativní postupy. Během auditu jsme obdrželi několik doporučujících připomínek, ale také významné množství pozitivních poznámek k fungujícímu systému. Připraveností předložených dokumentů pro audit prokázali zaměstnanci svůj odpovědný přístup k vykonávaným činnostem na všech úrovních organizace.

Auditoři Ruského Registru zhodnotili systém managementu kvality ARAKO spol. s r.o. jako plně funkční a odpovídající stanoveným požadavkům normy ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) a RUSKÉHO REGISTRU.

Co auditoři ve společnosti ARAKO kontrolovali?

V první etapě certifikačního auditu prováděli auditoři ruského registru kontrolu připravenosti organizace na certifikaci a závazek jejího vedení k zásadám řízení. Auditovali soubor klíčových požadavků na organizační strukturu, postupy systému řízení, procesy a zdroje.

Cílem druhé etapy bylo ověření systému managementu kvality organizace, jejích procesů a souladu pracovišť se všemi příslušnými požadavky aplikovaných norem a vlastních interních dokumentů organizace, posouzení efektivity systému managementu kvality a její schopnosti dosáhnout stanovených cílů v rámci implementované politiky, posouzení míry, do jaké organizace splňuje povinné právní a jiné regulační požadavky týkající se produktů / služeb.