Udržitelnost

Trvale udržitelný rozvoj pro nás znamená jednat v zájmu budoucích generací – s respektem k ekonomickému rozvoji, životnímu prostředí, společnosti i každému jednotlivci. Vlastním podnikáním vytváříme pracovní místa, přispíváme k rozvoji českého průmyslu a díky vývozu do mnoha zemí světa také k propagaci jeho jména za hranicemi České republiky.

 

BEZPEČNOST

Dbáme o své zaměstnance a jejich pracovní prostředí. Bezpečnost a ochrana zdraví jsou našimi prioritami. Neustále zlepšujeme podmínky pro bezpečný výkon práce na jednotlivých pracovištích.

Ve společnosti ARAKO je zavedena Kultura bezpečnosti, která je založena na principech:

  • Efektivní komunikace
  • Uvědomování si důsledků vlastní práce
  • Znalosti vlastních pracovních postupů a odpovědností
  • Uvědomování si rizik a jejich předcházení
  • Znalosti omezení, hranic vlastních pracovních činností
  • Systematického pořádku

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stejně odpovědně se chováme k životnímu prostředí a při produkci výrobků a služeb zvažujeme také jejich environmentální dopady. Jako velký výrobce můžeme ovlivnit kvalitu prostředí, striktně tedy dodržujeme veškeré právní a jiné závazné předpisy týkající se např. zdrojů znečištění ovzduší, nakládání s chemickými látkami apod. Třídíme odpady, samozřejmostí je prevence plýtvání energiemi a zdroji.

 

ETICKÉ PODNIKÁNÍ

Od svých spolupracovníků vyžadujeme odpovědný přístup definovaný etickým kodexem. Ceníme si upřímného jednání. S obchodními partnery i s konkurencí zacházíme slušně a poctivě. Naši zaměstnanci si uvědomují, že reprezentují firmu mezinárodního významu.